BIP Jednostek Organizacyjnych Nadzorowanych przez Wójta Gminy Stawiguda

Nazwa Gminy Stawiguda
Wójt Gminy  Michał Kontraktowicz
Adres Jednostki Nadrzędnej  ul. Olsztyńska 10, 11-034 Stawiguda
Kontakt

tel: 89 512-64-75
fax: 89 65-00-360
e-mail: stawiguda@stawiguda.pl

1. Zespół Szkolno-Przedszkolny w Stawigudzie
2. Publiczne Gimnazjum w Stawigudzie
3. Szkoła Podstawowa w Rusi
4. Przedszkole w Bartągu
5. Gminny Ośrodek Kultury w Stawigudzie
6. Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej
7. Biblioteka Publiczna Gminy Stawiguda

 

Godziny funkcjonowania Urzędu Gminy

poniedziałek

07 15 - 1615

wtorek

07 15 - 1515

środa

07 15 - 1515

czwartek

07 15 - 1515

piątek

07 15 - 1415

 

KLAUZULA INFORMACYJNA - RODO

Na podstawie art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), publ. Dz. Urz. UE L Nr 119, s. 1 informujemy, iż:

1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Podmiot o danych ujawnionych powyżej.
2. W sprawach z zakresu ochrony danych osobowych mogą Państwo kontaktować się z wyżej wzmiankowanym podmiotem.
3. Dane osobowe będą przetwarzane w celu realizacji obowiązków prawnych ciążących na Administratorze.
4. Dane osobowe będą przetwarzane przez okres niezbędny do realizacji ww. celu z uwzględnieniem okresów przechowywania określonych w przepisach odrębnych, w tym przepisów archiwalnych.
5. Podstawą prawną przetwarzania danych jest art. 6 ust. 1 lit. c) ww. Rozporządzenia. Odbiorcami Pani/Pana danych będą podmioty, które na podstawie zawartych umów przetwarzają dane osobowe w imieniu Administratora.
6. Osoba, której dane dotyczą ma prawo do:
- dostępu do treści swoich danych oraz możliwości ich poprawiania, sprostowania, ograniczenia przetwarzania, a także - w przypadkach przewidzianych prawem - prawo do usunięcia danych i prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania Państwa danych.
- wniesienia skargi do organu nadzorczego w przypadku gdy przetwarzanie danych odbywa się z naruszeniem przepisów powyższego rozporządzenia tj. Prezesa Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa.
Ponadto informujemy, iż w związku z przetwarzaniem Pani/Pana danych osobowych nie podlega Pan/Pani decyzjom, które się opierają wyłącznie na zautomatyzowanym przetwarzaniu, w tym profilowaniu, o czym stanowi art. 22 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych.

 

 

 

Opublikowane przez: Witold Obarski | Data wprowadzenia: 2013-09-02 17:37:13 | Data modyfikacji: 2019-06-14 07:44:42.
Data wprowadzenia: 2013-09-02 17:37:13
Data modyfikacji: 2019-06-14 07:44:42
Opublikowane przez: Witold Obarski